Mừng   Xuân Tân Mão  2011

Association sous la loi 1901 pour activités : Culturel et Social – N° de Parution : 20030019, N° d’annonce : 2698.

  Copyright  © AVLF 2014

Ban Họp Bạn Karaoké ngày 16/01/2011

Báu & Khương

(hình ănh này là của anh Doan)


Vive La Retraite ngày 18/09/2011

Hứng & Hà

Hình ảnh năm 2011