Mừng Xuân Qúy Tỵ 2013

Association sous la loi 1901 pour activités : Culturel et Social – N° de Parution : 20030019, N° d’annonce : 2698.

  Copyright  © AVLF 2014

Ban Họp Bạn Karaoké Ngày20/01/2013

Thẳng & Hồng

Liên Hoan Qúy Tỵ 2013

03/03/2013

Ban Họp Bạn Karaoké ngày 17/03/2013

Tân & Nguyêt

Ban Họp Bạn Karaoké ngày 28/04/2013

Quang & Phúc

Hè Hội Ngộ 2013

14/07/2013

Ban Họp Bạn Karaoké ngày 23/06/2013

Hùng & Mai

Ban Họp Bạn Karaoké ngày 17/11/2013

Huệ Hạnh & Phựơng

Hình ảnh năm 2013