Đại Hội Bầu tân Hội Trưởng


Ông Lê Duy Minh

Hội Trưởng là chủ tịch của hội thân hữu việt kiều ai lao tại pháp

Từ năm 1990 đến 2013

Association sous la loi 1901 pour activités : Culturel et Social – N° de Parution : 20030019, N° d’annonce : 2698.

  Copyright  © AVLF 2014

Báo của « Gazette de Torcy số 221 »

Tưởng niệm

Báo của « Gazette de Torcy số 219 »


Hội Trưởng

Anh Sirivong Bounphène

(Bùi Quốc Thắng)

Niên Khóa 2014 - 2017


Chúc mừng tân Hội Trưởng mới

Niên Khóa 2014 - 2017

Chúc mừng tân Hội Trưởng mới

Niên Khóa 2017 - 2020


Hội Trưởng

Anh Ledarath Thao

(Lê Thế Hùng)

Niên Khóa 2017 - 2020


Đại Hội Bầu tân Hội Trưởng

Ngày 09/04/2017