Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014


Liên Hoan Giáp Ngọ 2014


Ban Họp Bạn Karaoké ngày14/07/2014

Thạch & Huệ

Tại nhà hàng le Bonheur


Hè Hội Ngộ 2014

20/07/2014

Tai salle Auber


Association sous la loi 1901 pour activités : Culturel et Social – N° de Parution : 20030019, N° d’annonce : 2698.

  Copyright  © AVLF 2014


Ban Họp Bạn Karaoké ngày 13/04/2014

Phụng & Hồng

(Hính anh Đoan)


Mừng thôi nôi cháu cũa anh chị Tân & Nguyệt

21/09/2014

Tại salle Auber


Kỹ niệm bữa cơm tình thương

cũa hối Entraide Viêtnam

09/11/2014

Tại nhà hàng LA CHINE MASSENA

Khóa học khiêu vũ bất đầu ngày 12/10/2014

Tại salle Jean Béco

Commémoration du 11 novembre 2014 à Torcy

Ban Họp Bạn Karaoké ngày 19/10/2014

Tân & Loan

Tại salle Auber

Hình ảnh năm 2014